Kto sme? Skupina mladých ľudí, ktorým ide o to isté… robiť tento svet lepším… Človek, a to nielen mladý, hľadá vo svojom živote rôzne veci, hodnoty a keď hľadá, určite aj nachádza. A tak je to aj s otázkami. Keď mám otázky a hľadám, nachádzam odpovede, to ma buduje  a ako človek  rastiem, po ľudskej, intelektuálnej, ale aj duchovnej stránke. A práve preto, pri univerzitách a fakultách vznikajú centrá univerzitnej pastorácie, kde sa majú možnosť stretávať mladí ľudia, aby im boli nápomocné pri ich potrebách, pri doprevádzaní v raste po duchovnej, ale i ľudskej stránke, aby sa mladý človek mohol rozvíjať ako celistvá osoba. Na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine sa mladí ľudia pripravujú na svoje budúce povolanie v odboroch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia. Ide o veľmi dôležité povolania a poslania pre celú našu spoločnosť a preto je dôležité, aby sa dobre pripravili na to, čo ich raz čaká.

 ktosme