Akademický rok

Medická gynekologicko-pôrodnícka konferencia

Vážení čitatelia, v prichádzajúcich riadkoch vás chcem oboznámiť s tým, čo nám priniesla 1.kresťanská medická gynekologicko-pôrodnícka konferencia 17.2.-18.2.2023.

Konferencia sa začala na podnet iniciatívy slovenských kresťanských gynekológov, ktorí si uvedomili, že práve v tomto medicínskom odvetví sa nachádza niekoľko tém náročných na obhájenie kresťanských hodnôt z hľadiska trendu dnešného sveta. A z tohto dôvodu sa prvýkrát organizovala táto konferencia. Pozvanie prijali 4 gynekológovia, ktorí nám viac priblížili svoju prácu.

Konferenciu zahájil doc. Biringer, prednosta našej gynekologickej kliniky UNM. Naše priestory mu boli veľmi blízke, rád si zaspomínal na študentské časy v nich. Jeho prednáška sa týkala hypertenzných stavov v gravidite. Spomínal aj aktuálne stúpajúcu krivku veku matiek prvorodičiek, čo úzko súvisí so spomínanou patológiou. Ale na druhej strane, je v tejto dobe novorodencom poskytnutá oveľa lepšia zdravotná starostlivosť, čo zvyšuje prežívanie. Okrem iného sme si veľmi jasne uvedomili, v čom spočíva práca gynekológa a že ich náplň práce je veľmi chirurgická. Tento odbor v sebe zahŕňa doslova dva ľudské životy kým ostatné odbory jeden. A vzhľadom na doplnenia od pána doktora Wallenfelsa, ktorý pracuje v ambulancii, sme prišli na to, že čo sa nevyrieši ambulantne končí v nemocnici, preto je nevyhnutná úzka spolupráca medzi ambulanciami a nemocnicami.

Sobotný program odštartoval pán doktor Mikolášik z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Predstavil nám relatívne novú metódu diagnostiky karcinómov v gynekológii. V tomto ústave sa používa indocyanínová zeleň ako farbička, ktorá zafarbuje sentinelové uzliny pri výskyte karcinómu v brušnej a panvovej dutine. Je to obrovská pomoc v diagnostike. Využíva sa aj v hepatológii a kardiológii a je veľkým dôkazom toho ako medicína progreduje. Tento operačný zásah je však uskutočnený len v prípade, ak pacientke prinesie väčší benefit ako riziko, aby operácia ako taká nezhoršila pacientke prognózu. To vedie aj ku klesajúcemu trendu množstva operačných zákrokov periaortálne v miestach lymfatických uzlín, s čím môže klesať skúsenosť lekárov operovať v tomto prostredí. Povedali sme si, že gynekológia je veľmi náročný odbor nakoľko zahŕňa chirugickú aj internistickú oblasť, kým ostatné odbory sa delia, ako napríklad kardiológia a kardiochirurgia. Vysvetlili sme si, že gynekológ musí byť súčasne aj pôrodník.

Z ďaleka k nám prišiel pán Marek Dráb, na ktorého som osobne narazila pred pár rokmi v článku na Postoji. Jeho práca je unikátna svojou spoluprácou s klinikou v Zürichu, kde operuje a kam odosiela slovenské pacientky. Tam dochádza, ako na jednom z mála miest na svete, ku intrauterinným operáciam plodu približne do toho 24 týždňa i.u. vývoja. Veľa deťom tým pomohol mať veselý a prijemný život. Hoci operácia trvá dlho a je náročná ako pre plod tak aj pre matku stojí to za to. Jeho prednáška sa týkala meningomyelocely. Pán doktor je veľmi úspešný v prenatálnej sonografickej diagnostike vád plodu. Okrem meningomyelocely sa intrauterinne dajú operovať niektoré srdcové vady v Linze alebo diagnóza chlopne zadnej urethry a tým predísť vývinu zlyhávajúcich obličiek. Pán doktor nám povedal jednu veľkú myšlienku, s ktorou by som sa s vami chcela podeliť a chcela by som si ju odniesť so sebou do praxe. A tou je: “Dobrý chirurg má svoj cintorín, lebo ide aj do rizika, lebo jeho túžbou je pomôcť a zachraňovať.”

Náš sled prednášok sa končil témou Krása, znalosti a etika v povolaní gynekológa-pôrodníka. Prebiehala pod záštitou pána profesora Jozefa Glasa, pre ktorého naše priestory neboli neznáme. Prvýkrát u nás prednášal na kresťanskej medickej konferencii pred troma rokmi. Rozoberali sme s ním nielen tému etiky, ale aj zdravotníctva. V budúcnosti budeme čeliť častokrát “Google” pacientom. Jediná vec, ktorú určite takíto pacienti nedosiahnu bude empíria, ktorá častokrát bude podstatná pre našu prax, keďže každý pacient je individuál s veľakrát individuálnymi prejavmi.

Z našich študentských radov sme sa na konferencii stretli študenti zo všetkých slovenských lekárskych fakúlt a z Brna. Prednášky sprevádzalo chutné občerstvenie a zaujímavé rozhovory cez prestávky s našimi prednášajúcimi. Prišli sme na to, že ak chceme, môžeme odísť zo Slovenska, ale nech sa vrátime, lebo sme tu potrební a máme na to hlavy. A z hľadiska perinatálnej starostlivosti sme sa častokrát stretli s pojmom ako perinatálna paliatíva. Píšem to tu, lebo je to realita a mali by sme si uvedomiť dôstojnosť novorodeniatka ako plnohodnotného človeka a poskytnúť mu v ťažkých stavoch dôstojné umieranie v náruči svojej rodiny. Všetky prednášky sa niesli v duchu debaty všetkých prednášajúcich a všetkých študentov. Mali sme tu reprezentantov zo sektora kliniky, ambulancie, špecialistov na gynekologickú onkológiu a gynekologickú ultrasonografiu. Nakoniec sme debatu ukončili, pekne sa obliekli a prehupli sa na druhú akciu víkendu, ktorou bol 1. CUP ples.

Gabriela Korečko

Mohlo by sa vám tiež páčiť...